KS Effector を映像で紹介

Kelly SIMONZ 氏本人によるデモ映像は、もちろん、ユーザー様による Ks Effector の動画も紹介しています。

ユーザー様によるKs-Effector映像

Ks Effector Series Line up

KS-HRD KS-808 KS-BLS KS-250 KS-PLX KS-ODX